Utah Olympic Legacy Foundation Terms of Service

de Utah Athletic Foundation, DBA Utah Olympic Legacy Foundation (De “Stichting”,”wij” of “onze”) exploiteert https://utaholympiclegacy.org/en gerelateerde subdomeinen (collectivelyreferred to as the “Site”)., Door gebruik te maken van, u te abonneren op of anderszins gebruik te maken van de Site, de tickets,producten of diensten die op of door de Site worden verkocht, onze applicaties (met inbegrip van mobiele applicaties), of gebruikt in verband met een van de voorgaande (gezamenlijk de “diensten”), gaat u ermee akkoord dat deze bepalingen en voorwaarden (deze “Voorwaarden”) elk gebruik dat voortvloeit uit of verband houdt met deze site of de diensten zullen beheersen.

1. Reikwijdte van deze voorwaarden.

deze voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de Site en gerelateerde subdomeinen., Door onze Site te gebruiken,u aan te melden voor e-mail, onze producten of diensten te gebruiken, deel te nemen aan enquãates of anderszins informatie aan ons te verstrekken, geeft u uw toestemming voor en accepteert u deze voorwaarden, met inbegrip van het beleid en de praktijken die hierin worden beschreven. Als u het niet eens bent met een deel van deze voorwaarden,dan kunt u geen toegang tot de diensten. De materialen op deze Site zijn beschermd door toepasselijk auteursrecht en merkenrecht.

2. Speciale opmerking voor ouders.

de Site is een algemene doelgroep site en is niet ontworpen of bedoeld voor kinderen jonger dan 13 jaar., We verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van personen jonger dan 13 jaar.

3. Elektronische Communicatie.

wanneer u onze Site bezoekt of e-mails naar ons verzendt, communiceert u elektronisch met ons en stemt u ermee in om communicatie van ons elektronisch of met andere beschikbare middelen te ontvangen. Wij zullen elektronisch, telefonisch of per fax met u communiceren. Verder wordt onderschreven dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicatie die wij u elektronisch verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk geschiedt.,

4. Licentie en toegang.de volledige inhoud van de Site, met inbegrip van maar niet beperkt tot: tekst, ontwerpen, afbeeldingen,foto ‘s, illustraties, formaten, logo’ s, pictogrammen, scripts, paginakoppen, Flash-films, afbeeldingen, audioclips en muziekclips, digitale downloads, gegevenscompilaties en software, en alle andere geschreven en gelicentieerde materialen (het “IP”), zijn eigendom van, worden gecontroleerd of in licentie gegeven door de Stichting, en worden beschermd door nationale en internationale copyright-en merkenwetten., U mag geen enkel deel van de Site, de inhoud ervan of het IP wijzigen,kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, uploaden, posten, verzenden of distribueren zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Stichting. Als u van mening bent dat een contentappearing op onze Site een inbreuk op het auteursrecht vormt op de rechten van een andere partij, neem dan onmiddellijk contact op met ons op [email protected] om ons op de hoogte te stellen van deze mogelijke inbreuk.

De stichting verleent u beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare toegang tot de Site, diensten en gerelateerde IP., Behalve in de mate van de uitdrukkelijk verstrekte toegang, zullen deze voorwaarden niet worden beschouwd, geà nterpreteerd of geïnterpreteerd als een verlening, overdracht of overdracht aan u of een derde partij, uitdrukkelijk door gevolgtrekking of door uitsluiting, van enig recht, titel of belang in, of licentie of recht op gebruik, alle of delen van het IP. Bijgevolg zijn alle rechten, eigendom en belangen die verband houden met of voortvloeien uit de Site, diensten en/of het IP-adres dat niet uitdrukkelijk aan u is verleend in deze bepalingen voorbehouden en behouden door de Stichting.,

Het is verder begrepen en overeengekomen dat de stichting niet kan en niet garandeert of garandeert dat bestanden die beschikbaar worden gesteld om te downloaden via de Site of diensten vrij zullen zijn van infecties of virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere code die vervuilende of destructieve eigenschappen manifesteert. Het is uw verantwoordelijkheid om voldoende waarborgen en procedures te implementeren om ervoor te zorgen dat alle bestanden die via de Site of diensten worden verkregen, vrij zijn van dergelijke besmetting.

5. Ingezonden Inhoud.,

wij kunnen u toestaan om opmerkingen, feedback, suggesties, vragen, reviews en andere gerelateerde inhoud via de Site en/of de Diensten (de “inhoud”) in te dienen., Door de inhoud in te dienen, verklaart en garandeert u dat: (i) u de enige auteur en eigenaar bent van de inhoud; (ii)u ten minste 18 jaar oud bent, of als u jonger bent dan 18 jaar, u ten minste 13 jaar oud bent en dat uw inzending onder toezicht staat van een ouder of wettelijke voogd die ermee instemt gebonden te zijn door deze Voorwaarden; en (iii) de inhoud die u levert niet in strijd is met deze Voorwaarden, of een toepasselijke wet en geen schade veroorzaakt aan een persoon of entiteit.,s inbreuken op anypatent, copyright, handelsmerken, handelsgeheimen, publiciteits-of privacyrechten; een advertentie,uitnodiging of spam koppeling naar andere websites of personen, behoudens indien zulks als een advertentie orsolicitation uitdrukkelijk hierin schriftelijk toegestemd heeft de Stichting; een ketting brief of pyramidscheme, of een deel van een ketting brief of piramidespel; een imitatie van, en is niet bedoeld toimpersonate een ander bedrijf, persoon of entiteit, met inbegrip van de Stichting en haar medewerkers andagents; of een virus of andere schadelijke computercode, en bevat een virus of andere harmfulcode.,

wanneer u enige inhoud op de Site en/of de diensten verzendt, of anderszins enige toegang tot de Site en/of de diensten verleent en/of garandeert u de stichting automatisch een royaltyvrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, wereldwijde, onbeperkte en niet-exclusieve licentie voor het gebruik, reproduceren, maken van afgeleide werken van, wijzigen, publiceren, bewerken, vertalen distribueren, uitvoeren en weergeven van de indiening en/of de inhoud in een media of medium, of een vorm, formaat of forum, nu bekend of hierna ontwikkeld., U verleent de stichting ook het recht om uw naam te gebruiken in verband met alle reclame -, marketing-en promotiemateriaal dat daarmee verband houdt.

u begrijpt en erkent dat wij het recht hebben, maar niet de verplichting, om alle inhoud en elke inzending op of op de Site of de diensten te controleren. Wij hebben het recht, naar eigen goeddunken en om welke reden dan ook, om enige inhoud of enige andere inzending op de Site of de diensten te bewerken, verwijderen, verplaatsen of weigeren te plaatsen., Niettegenstaande het voorgaande bent u alleen verantwoordelijk voor enige inhoud en/of enige andere inzending die u doet aan of op de Site of de Diensten,en u stemt ermee in de Stichting schadeloos te stellen voor alle claims die verband houden met of voortvloeien uit dergelijke inhoud en/of inzendingen.

6. Uw Privacy.

U erkent dat alle persoonlijke informatie of gegevens die u verstrekt aan de Site of de diensten zullen worden gebruikt door ons in overeenstemming met ons Privacybeleid hier gevonden, die is opgenomen in deze voorwaarden.

7. Prijzen en beschrijvingen.,

wij garanderen niet dat beschrijvingen, prijsinformatie, promoties, aanbiedingen, transittijden en beschikbaarheid,of enige andere inhoud op of gerelateerd aan de Site of een van de diensten accuraat, volledig, betrouwbaar, actueel of foutloos zijn.u begrijpt en erkent dat wij het recht hebben, maar niet de verplichting, om fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren, en om op een andere manier informatie of inhoud op de Site of de diensten te wijzigen of bij te werken naar eigen goeddunken zonder enige voorafgaande kennisgeving aan u.,

U erkent uitdrukkelijk dat wij, zonder voorafgaande kennisgeving aan u, een bestelling op de SITE kunnen annuleren of om een van de diensten aan te schaffen,als een dergelijke bestelling wordt gemaakt in verband met een beschrijving, informatie of inhoud op de SITE of diensten die niet accuraat,volledig, betrouwbaar, actueel of foutloos is.

8. Geen restitutie en wederverkoop verboden.

Er zullen geen restituties of vervangingen worden verstrekt voor een van de Diensten of voor een aankoop op de Site of diensten om welke reden dan ook (inclusief, maar niet beperkt tot, slecht weer).,

U erkent verder en gaat ermee akkoord dat alle tickets voor evenementen die op of via de Site of diensten zijn gekocht (“Tickets”) geen contante waarde hebben, niet kunnen worden gerestitueerd en niet overdraagbaar zijn.Voor alle duidelijkheid, het doorverkopen van een Ticket is ten strengste verboden en zal resulteren in de annulering van een dergelijk Ticket.

elk” Any Day, “” Annual, “of” Season ” Ticket is alleen geldig via de respectieve expiration datum. Alle andere tickets zijn alleen geldig voor de datum en tijd die zijn opgegeven voor een dergelijk Ticket.

9. Wijzigingen in de bedrijfsuren.,

wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken de openingstijden en/of Openingstijden te wijzigen voor alle faciliteiten (waaronder het Utah Olympic Park, Utah Olympic Oval en Soldier Hollow NordicCenter, onder andere), activiteiten en evenementen om welke reden dan ook met betrekking tot het weer, veiligheid en beveiliging en operationele overwegingen.

10. overmacht.,

wij zijn niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming van enige verplichting onder deze voorwaarden indien de vertraging of niet-nakoming het gevolg is van enige oorzaak buiten onze redelijke controle, met inbegrip van handelingen van God, arbeidsgeschillen of andere industriële storingen, elektrische of stroomuitval, nutsvoorzieningen of andere storingen in de telecommunicatie, aardbevingen, stormen of andere elementen van de natuur, blokkades, embargo ‘ s,rellen, handelingen of bevelen van de overheid, daden van terrorisme of oorlog.

11. Ons recht om te beëindigen., behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken en om welke reden dan ook, uw gebruik van de Site of een van de Services zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.

12. Wijzigingen in deze voorwaarden.

De stichting kan, naar eigen goeddunken en om welke reden dan ook, deze bepalingen, de Privacyverklaring of enige algemene voorwaarden, functies, kenmerken en aspectenin verband met een van de Diensten wijzigen en wijzigen. Als er wijzigingen optreden, zullen we ook de datum van herziening tonen., Door gebruik te maken van de Site waarop het Privacybeleid van toepassing is, gaat u ermee akkoord dat wij u via deze Site op de hoogte kunnen stellen van wijzigingen in ons privacybeleid. Uw voortgezet gebruik van de Site en/of diensten vormt acceptatie en een overeenkomst om gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze voorwaarden.

13. aansprakelijkheidsbeperking.,

de SITE en diensten, en alle informatie, inhoud, materialen,producten, SOFTWARE en alle andere diensten opgenomen op of beschikbaar gemaakt aan u via de SITE of een van de diensten(“FOUNDATION CONTENT AND PRODUCTS”) worden geleverd op een “AS IS” en”AS AVAILABLE” BASIS, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven.DE STICHTING GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK,UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN DE SITE, EEN VAN DE DIENSTEN,OF EEN VAN DE INHOUD EN PRODUCTEN VAN DE STICHTING.,

voor zover wettelijk toegestaan, wijst de stichting alle expliciete of impliciete garanties af, met inbegrip van,maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.

voor zover wettelijk toegestaan, is de stichting niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van de SITE, diensten of de inhoud en producten van de stichting, Inclusief,maar niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele, punitieve en gevolgschade, tenzij schriftelijk anders aangegeven.

14. Schadeloosstelling.,u gaat ermee akkoord de stichting, haar functionarissen, directeuren, partners,werknemers, agenten, licentiegevers, leveranciers en enige externe informatieverstrekker op de site te vrijwaren, te verdedigen en te vrijwaren van alle verliezen, onkosten, schade en kosten, met inbegrip van advocaatkosten, die voortvloeien uit of verband houden met enige schending van deze voorwaarden (inclusief nalatig of onrechtmatig gedrag) door u of uw gebruik en toegang van de Site,diensten en inhoud en producten van de Stichting.

15. Toepasselijk Recht.,

deze voorwaarden worden beheerst door en geà nterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Utah en u stemt ermee in alle geschillen met betrekking tot de exclusieve jurisdictie van de staat en federale rechtbanken in en voor de staat Utah.

16. Beperkingen van deze voorwaarden.

onze Site kan linken naar externe sites die niet door ons worden beheerd. Houd er rekening mee dat wij geen controle hebben over de inhoud en het beleid van deze sites, en geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor hun respectievelijke inhoud, algemene voorwaarden of privacypraktijken., Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door de Stichting van de site. Het gebruik van een dergelijke gelinkte site is op eigen risico van de gebruiker.

17. Scheidbaarheid.

elke bepaling van deze voorwaarden is bedoeld om scheidbaar te zijn. Als een aspect van deze Voorwaarden,of een wijziging van een aspect van deze voorwaarden, is illegaal of ongeldig om welke reden dan ook, dergelijke wettigheid of ongeldigheid zal niet van invloed zijn op de geldigheid van de rest van deze Voorwaarden of wijzigingen in deze voorwaarden die anderszins legaal en geldig zijn.

laatst bijgewerkt 11 juni 2019.